Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin

Objavio mc | stu. 30, 2023 | vijesti |

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19., 98/19. i 114/22.)  i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., 13/12., 15/12., 37/19., 47/22. i 17/23.),  Gradsko vijeće Grada Pazina na temelju svoje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, KLASA: 611-02/23-01/06, URBROJ: 2163-01 donijete na 26. sjednici, održanoj 16. studenog 2023. godine,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin.

Za ravnatelja/ravnateljicu Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske
 2. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 3. položen stručni knjižničarski ispit,
 4. najmanje pet godina rada u knjižnici,
 5. posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti,
 6. nepostojanje zapreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada.

Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnica),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog natječaja (diploma) – u izvorniku ili ovjerenom presliku,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u skladu s točkom 4. uvjeta – u izvorniku,
 5. dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (potvrda) – u izvorniku ili ovjerenom presliku,
 6. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) – u izvorniku,
 7. prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice,
 8. Izjavu kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama, Grad Pazin će pribaviti po službenoj dužnosti.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://braniteji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Gradu Pazinu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Pazin te mrežnoj stranici Grada Pazina na adresu:

GRAD PAZIN – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Prijave se mogu donijeti i osobno, u pisarnicu Grada Pazina, na adresu: Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, u uredovno radno vrijeme.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Pazin  – ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima/kandidatkinjama će se obaviti razgovori i biti će upućeni na psihologijsko testiranje, o čemu će kandidati/kandidatkinje biti obaviješteni putem e-maila.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kandidatkinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/e nisu imenovani/e na radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, priložena dokumentacija će biti vraćena preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

KLASA: 611-02/23-01/06

URBROJ: 2163-01-02/01-23-9

Pazin, 27. studeni 2023.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Enna Peroš

©Gradska knjižnica Pazin

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.